Algemene reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor reisdienstovereenkomsten

Artikel 1:  Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

 

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot stand komt

De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:

  1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
  2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en telefoonnummer)
  3. De totale prijs van de reisdienst
  4. Betalingsmodaliteiten
  5. Informatie over de interne klachtenbehandeling
  6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie
  7. De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar contactgegevens.

 

Artikel 3: Informatie door de reiziger 

3.1: De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2: Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4: Insolventie

4.1: De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend.

4.2: Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de reiziger zonder vertraging verricht.

 

Artikel 5: Klachtenregeling

De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de interne klachtenbehandeling.

 

Artikel 6: Verzoeningsprocedure

6.1

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

6.2

Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

6.3

Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

6.4

Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

6.5

Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

 

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank

7.1

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

7.2

De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

7.3

De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.

7.4

Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

7.5

Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

1/2/2018

 

Algemene en Bijzondere voorwaarden

Versie 1.0

Datum: 2023-07-25

Artikel 1. Algemeen

1.1   Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen uzelf (hierna: “Klant”) en LunaTrain BV, met adres te 8450 Bredene, Populierenlaan 102, met ondernemingsnummer BE0804348546 (hierna: “Onderneming”). Deze Algemene Voorwaarden, samen met eventuele bijzondere voorwaarden die de contractuele relatie nader omschrijven, vormen samen de overeenkomst tussen partijen (hierna: “Overeenkomst”).

Artikel 2. Totstandkoming van een overeenkomst

2.1   Om een Overeenkomst aan te gaan dient de Klant een offerte aan te vragen met opgave van zijn naam, e-mailadres en informatie over de gewenste reis. De Onderneming zal vervolgens de offerte opmaken en bezorgen per e-mail. De Klant verbindt zich ertoe om de details van zijn bestelling met de meeste aandacht te controleren. De Klant begrijpt dat vergissingen zoals het opgeven van een verkeerde reisdatum, verkeerde persoonsgegevens, verkeerde bestemmingen, enz. niet meer aangepast kunnen worden na het plaatsen van de bestelling. Vervolgens dient de Klant de offerte per e-mail te bevestigen, waarna de Klant zal worden doorgeleid naar de betaalmodule. Pas na elektronische bevestiging van ontvangst door de Onderneming van de betaling, komt de Overeenkomst tot stand.

2.2   De Onderneming behoudt zich de mogelijkheid voor om in de toekomst de bestel-, betalings-, en leveringsprocessen te automatiseren via een online webshopmodule op haar website. In dat geval komt de Overeenkomst eveneens tot stand na elektronische bevestiging van ontvangst door de Onderneming van de betaling van de bestelde producten.

2.3   Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Klant zich akkoord dat de contractuele relatie tussen de Klant en de Onderneming enkel wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden, met uitsluiting van enige afwijkende voorwaarden, tenzij expliciet anders vermeld.

2.4   De Onderneming treedt op als tussenpersoon tussen de Klant en spoorwegmaatschappijen. De producten die de Klant aankoopt via de Onderneming doen bijgevolg tevens een overeenkomst ontstaan rechtstreeks tussen de Klant en de betreffende spoorwegmaatschappij die de uiteindelijke dienst zal verlenen. De Klant verklaart, voordat hij een bindende bestelling plaatst, de voorwaarden en instructies van de spoorwegmaatschappij te hebben gelezen zoals deze te vinden zijn op hun respectieve websites.

2.5   De Onderneming kan op geen enkele manier gehouden worden om akkoord te gaan met voorwaarden of prijzen waarvan de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat dit geheel of gedeeltelijk een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

2.6 Als de Onderneming een vermoeden heeft van fraude of misbruik in hoofde van de Klant, is de Onderneming gerechtigd om een geplaatste bestelling te weigeren, zonder dat dit haar enige aansprakelijkheid treft.

Artikel 3. Levering

3.1  De Onderneming doet alle redelijke inspanningen om gekochte en betaalde producten uiterlijk zeven dagen voor het geboekte reistijdstip te leveren. Gebeurt de levering niet binnen deze termijn, zal de Klant dit schriftelijk melden aan de Onderneming en een bijkomende redelijke termijn tot levering toestaan. Na het verstrijken van die termijn heeft de Klant het recht om de Overeenkomst kosteloos te beëindigen via een schriftelijke kennisgeving die evenwel eerder dient ontvangen te zijn door de Onderneming dan dat de producten werden verstuurd.

3.2  De producten worden naar keuze van de Onderneming hetzij per e-mail geleverd naar het door de Klant opgegeven e-mailadres, hetzij via de website zelf in het achterliggende gebruikersaccount van de Klant.

3.3  De leveringstermijn bedoeld in dit artikel geldt enkel als de Klant tijdig, i.e. minstens twee weken voor de gewenste reisdatum, zijn bestelling heeft gedaan en betaald. Bij bestellingen die later zijn geboekt en/of betaald, is de Onderneming niet verantwoordelijk voor de gebeurlijke laattijdige aanlevering van de producten. Indien de bestelling manifest laattijdig wordt gedaan in verhouding tot de gewenste reisdatum, is de Onderneming gerechtigd de bestelling te weigeren.

3.4  Als de bestelde producten ondanks een geaccepteerde bestelling toch niet meer beschikbaar zouden zijn, kan de Onderneming niet gehouden worden tot levering. De betaalde bedragen zullen binnen de dertig dagen worden teruggestort naar de Klant.

3.5  Als de producten in de vorm van een e-ticket worden geleverd, is de Klant volledig en uitsluitend verantwoordelijk om deze volgens de instructies vermeld op het ticket of anders meegedeeld door de spoorwegmaatschappij te bewaren en aan te bieden bij het afnemen van de dienst, en bij gebreke van instructies deze minstens veilig elektronisch te bewaren, af te drukken op wit papier, zonder toepassing van schaalvergroting of -verkleining, en deze ordelijk en in onbeschadigde vorm te bewaren.

3.6  De Klant dient een initiële controle te doen van de gekochte producten. Bij gebreke aan geschreven klachten binnen 24 uur na de levering wordt de Klant geacht akkoord te gaan met de levering.

3.7  De Onderneming heeft het recht om derden in te schakelen voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1  De prijzen worden uitgedrukt in euro. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw.

4.2  Naast de vermelde prijzen op de website, rekent de Onderneming mogelijk ook service-, verzend-, en transactiekosten aan. Het bedrag van deze kosten wordt altijd duidelijk gemeld voordat de Klant een bestelling plaatst.

4.3  Optionele bijkomende producten of diensten, zoals verzekeringen, kunnen afzonderlijk worden besteld en worden dan afzonderlijk aangerekend.

4.4  Producten die via de website worden aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Betaling is mogelijk via de weergegeven betalingsmodule, waarmee de meest courante betalingsmiddelen worden ondersteund, zoals debetkaart en kredietkaart.

Artikel 5. Herroepingsrecht

 5.1   De Klant begrijpt en erkent dat, gelet op artikel VI.53, 12° van het Wetboek Economisch Recht, het herroepingsrecht niet van toepassing is op de overeenkomst tussen de Onderneming en de Klant, aangezien het gaat om de terbeschikkingstelling van vervoer waarbij de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum van uitvoering.

Artikel 6. Gebruik van de website

 6.1.  In de mate dwingende regelgeving zulks toelaat, garandeert de Klant dat hij de volgende handelingen niet zal stellen of pogen te stellen:Het delen van schadelijke toepassingen via de website zoals malware.

    • Het delen van informatie via de website waardoor de rechten van derden worden geschonden, zoals intellectuele eigendomsrechten, het recht op privacy en gegevensbescherming.
    • Het delen van informatie via de website die strijdig is met de wet, de openbare orde of de goede zeden, die aanzet tot haat, geweld of discriminatie, of die anderszins obsceen, vulgair of ongepast is.
    • Het verwijderen of verdoezelen van de naam of het logo van de website.
    • Het proberen om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te wijzigen, te overtreden of te omzeilen.
    • Valse identificatiegegevens verstrekken of zich voordoen als iemand anders.
    • De werking van de website verstoren, bijvoorbeeld via een (automatisch) systeem.
    • Zich toegang verschaffen tot onderdelen van de website waarvan de Klant redelijkerwijs moest weten niet toegangsgerechtigd te zijn.
    • Enige andere handeling die strijdig is met de toepasselijke wetgeving.

6.2   Ingeval van schending van een van de vorige leden, is de Onderneming gerechtigd de toegang tot de website op te schorten of definitief te beëindigen, onverminderd haar recht om alle geleden schade van de Klant terug te vorderen.

Artikel 7. Beëindiging

 7.1   Ingeval van een inbreuk op een bepaling van de Overeenkomst, of ingeval van een vermoeden van misbruik of fraude in hoofde van de Klant, kan De Onderneming eigenmachtig en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 8.1  De Onderneming is niet aansprakelijk voor vergissingen door de Klant tijdens het plaatsen van een bestelling (bv. het ingeven van foutieve reisdata of persoonsgegevens), en in geen geval zal een geplaatste bestelling in dergelijk geval worden terugbetaald. Tevens is de Klant uitsluitend verantwoordelijk om de reistijdstip(pen) zoals vermeld op het gekochte product te respecteren en alle nodige reisdocumentatie in bezit te hebben conform de voorwaarden en instructies van de spoorwegmaatschappij of conform hetgeen redelijk en gebruikelijk is (zoals het ticket zelf, identiteitskaart, enzovoort).

8.2  De Onderneming is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van aangekochte producten nadat ze zijn geleverd aan de Klant, en in geen geval verleent dit enig recht op terugbetaling. De Klant is tevens verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen

8.3  De Onderneming verklaart dat zij een insolventieverzekering heeft aangegaan bij het Garantiefonds Reizen.

8.4  De Klant begrijpt dat de Onderneming een tussenpersoon is en bijgevolg niet instaat voor de eigenlijk uitvoering door de spoormaatschappij. De Onderneming is bijgevolg niet aansprakelijk tot betaling van enige vergoeding of terugbetaling van de prijs wegens de wanprestatie van de spoorwegmaatschappij bij wie het ticket wordt ingeruild of wegens andere (on)voorziene omstandigheden die zich bij de spoorwegmaatschappij voordoen (bv. vertraging of annulering van een treinrit enz.). De Klant zal zich bij gebeurlijke klachten dienen te wenden tot de spoormaatschappij zelf.

8.5   De Onderneming doet alle redelijke inspanningen, maar garandeert niet, dat de informatie weergegeven op de website (zoals bv. de tijdstippen van de dienstregelingen) steeds in alle gevallen juist en up-to-date is. Bovendien geldt de weergegeven informatie onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de informatie weergegeven op onze website kunnen geen rechten ontleend worden dan nadat een Overeenkomst is gesloten tussen partijen.

8.6  De Onderneming levert geen enkele garantie dat de website te allen tijde beschikbaar is of zonder fouten zal functioneren. De Klant aanvaardt bijgevolg dat de website beschikbaar wordt gesteld in de staat waarin het zich bevindt en zoals het beschikbaar is.

8.7   Hoewel De Onderneming alle redelijke veiligheidsmaatregelen onderneemt, is De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade door inbraak, hacking, phishing of andere vormen van cybercriminaliteit die direct of indirect via onze website, onze contactgegevens, onze mailboxen of onze producten zou worden gepleegd.

8.8   De Onderneming is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetderving, productiebeperkingen, verlies van verwachte besparingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, verlies van gegevens, reputatieschade of vorderingen van derden.

8.9   Onverminderd de voorgaande leden, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van de Onderneming ten aanzien van de Klant, te allen tijde beperkt tot het laagste van één van de volgende bedragen:

   • het bedrag van de bestelling;
   • het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Onderneming bereid is tussen te komen in een concreet schadegeval, hetgeen zal blijken uit een schriftelijke verklaring vanwege de verzekeringsmaatschappij.

8.10   Geen enkele bepaling zal echter de aansprakelijkheid van eender welke partij beperken of uitsluiten voor overlijden of lichamelijke letsels.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 9.1   Alle websites, bron- en objectcodes, databanken, logo’s, onderscheidingstekens (al dan niet als merk geregistreerd), handelsnamen, vennootschapsnamen, modellen, ontwerpen, uitvindingen, studies, tekeningen, schetsen, foto’s, teksten, video’s, knowhow, en in het algemeen alle dragers waarin de intellectuele prestaties van de Onderneming zijn vervat, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde de eigendom van de Onderneming. Tenzij in de mate toegelaten door dwingende wetgeving of ingevolge deze Algemene Voorwaarden, mogen de voormelde elementen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, gewijzigd, vertaald, verhuurd, uitgeleend, herbestemd, publiek medegedeeld, enzovoort, zelfs gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toelating van de Onderneming.

Artikel 10. Overmacht

10.1  Indien de Onderneming wordt getroffen door een situatie van tijdelijke overmacht, zal de uitvoering van de Overeenkomst door de Onderneming worden opgeschort totdat de overmachtssituatie is opgelost, zonder dat de Onderneming daar aansprakelijk voor gesteld kan worden en zonder dat de Onderneming enige schadevergoeding daarvoor verschuldigd is.

10.2  Indien de Onderneming wordt getroffen door een situatie van definitieve overmacht, hetgeen onder meer het geval is als een tijdelijke overmachtssituatie ononderbroken blijft aanhouden gedurende drie maanden of nog niet opgelost is een week voor de gewenste reisdatum van de Klant, dan is iedere partij gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid of verplichting tot schadevergoeding.

10.3  Een situatie van overmacht doet geen afbreuk aan het recht van de Onderneming op betaling door de Klant tot betaling van de reeds geleverde producten.

10.4   Als overmacht wordt bijvoorbeeld beschouwd, zonder hiertoe beperkt te zijn: ziekte, overheidsingrijpen, terrorisme, oorlogen, natuurrampen, branden, sabotages, defecten aan treintoestellen, stakingen, rellen, overvallen, onbeschikbaarheid van netwerken of informaticasystemen, alsook overmachtssituaties die zich voordoen in hoofde van de spoorwegmaatschappijen zelf, …

Artikel 11. Varia

11.1  De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling zal toch haar maximaal toegelaten gevolg behouden en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. De nietige, ongeldige of onafdwingbare bepaling wordt van rechtswege vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die economisch en juridisch zo nauw mogelijk aanleunt bij de initiële bepaling.

11.2  Enkel het Belgische recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen de Klant en de Onderneming.

11.3  Alle betwistingen uit hoofde van een Overeenkomst tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over het adres van de Onderneming. Als de Klant echter als consument de Overeenkomst aangaat, vallen de betwistingen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over hetzij de woonplaats van de Klant, hetzij het adres waar de Overeenkomst is ontstaan of dient te worden uitgevoerd.